آیا دخالت پدر و مادر زن یا شوهر لطمه ای بارکان ازدواج وارد نمی آورد؟


چرا دخالتهای بی مورد پدر و مادر زن یا شوهر منبع اختلاف بزرگی بوده و باعث مزاحمت در ایجاد روابط مطلوب فیما بین زن و شوهر

میشود اختلافات موجود در اینجا از دو چشمه جریان دارد یا به علت این است که زن و شوهر نمی توانند استقلال روحی خود را حفظ کرده

و از حیطه نفوذ پدر و مادر مصون دارند یا بعلت این است که پدر و مادر نمی خواهند بزودی بچه های خود را رها کنند.

http://s8.picofile.com/file/8321162492/images.jpg

خیلی از جوانان حتی پس از بزرگ شدن هم دست بدامن مادر می باشند و به هیچ وجه نمی توانند با اعتماد به خود انجام وظیفه کنند

پس از ازدواج هم برای کمک روحی دست به دامن والدین خود می شوند و بمحض پیدایش اشکالی برای اخذ کمک و حمایت روانه منزل

پدر و مادر می شوند.

درموارد دیگر به هیچ وجه والدین حاضر نیستند تعلق خودرا از بچه ها منفصل کنندبلکه آنها راحتی پس از اینکه منزل والدین را ترک کرده اند

تحت حمایت خود قرار می هند یعنی بر آنها حکمفرمایی می کنندارزش و موفقیت خود را بر آنها تحمیل می کنند و خلاصه از اینکه آنها

زندگی مستقل و جدایی برای خود داشته باشند ممانعت به عمل می آورند.