آیا این مسئله برای سعادت ازدواج مانعی نخواهد بود؟


اینگونه اختلافات عامل ثانی و مهم اختلافات زناشویی هستند زن و شوهر ممکن است کاملا ثابت و موزون باشند ولی چنانچه از لحاظ

زمینه تربیتی و فرهنگی نظریات و علائق میزان اجتماعی و ارزش اخلاقی و بالاخره در نحوه زندگی اختلافی داشته باشند با اختلافات

زیادی روبرو شده و به سختی می توانند هم آهنگی و تطبیق بوجود آورند.

http://s8.picofile.com/file/8320814518/Love_295_1_600x400.jpg

اینگونه افراد از لحاظ تربیتی ناسازگار هستند اختلافات نتیجه عواملی است که در فرهنگ و تربیت آمریکائیها دیده می شود در این مملکت

بیش از هر کجا مخلوطی از نژادها و اقوام مختلف مشاهده می شود مهاجرت روز افزون مردم از جائی به جائی سبب شده که فرهنگ و

آداب مختلف با هم ممزوج شده و مردم از نژادها و افراد مختلف با هم ازدواج کنند.

روی این اصل در آمریکا بیش از هر کجا اختلافات و منازعات زناشویی وجود دارد چنانچه زن و شوهر عقاید یکدیگر را قبول کرده و در عین

حال احترام بگذارند بدون اینکه سعی کند یکدیگر را مجاب کرده و یا تسلیم نمایند آن وقت می توانند با یکدیگر سازش کنند.