از چه نظر وظایف خانواده های امروزی با گذشته متفاوت می باشد؟


خانواده های امروزی نمی توانند مثل سابق از لحاظ اقتصادی واحدی مستغنی و بی نیاز باشند اعضای خانواده با یکدیگر کار نمی کنند و

عده کثیری از خانمهای شوهردار در خارج از منزل مشغول کارند از طرف دیگر خانواده های امروزی مرکز اصلی تعلیم تربیت,تفریح,یاحفاظت

و حراست اعضاء آن خانواده نمی باشند.

http://s8.picofile.com/file/8320239476/57596347.jpg

سابقا منزل هم کارخانه بود و هم مدرسه هم زمین بازی بود و هم بیمارستان افراد در منزل زائیده می شدند در همانجا بزرگ شده و

تعلیم و تربیت می آموختند بدین ترتیب در واحد خانواده کار می کردند زندگی می کردند و بالاخره بدرود حیات می گفتند امروزه عده زیادی

ازوظایف اجتماعی خانواده ها به عهده نمایندگیهای تجارتی و بلوکی می باشد.

بنابراین وظائف و فرم خانواده های امروزی برای مطابقت با شرائط فرهنگی جدید در تغییر و تحول می باشد امروزه خانواده ها در مرحله

تغییر و تحول می باشند زیرا از جنبه ریاست و استبداد خارج شده و وارد مرحله دموکراسی و دوستی می شوند در این گونه خانواده ها

اهمیت موضوع بیشتر در روابط صمیمانه ما بین زن وشوهر و والدین و فرزندان می باشد.