آیا خودداری از فعالیت جنسی مضر است؟


منظور از خودداری جنسی احتراز کامل از فعالیت جنسی است باید گفت این امر در عده بسیار کمی مشاهده می شود امکان دارد که

جلوی فعالیت های جنسی را سد نمود و گر چه از مقاربت احتراز می شود ولیکن این غریزه از طرق دیگری تامین می شود احتلام شبانه

غیر ارادی,جلق,معاشقه انواع فعالیتهای جنسی هستند که بجای مقاربت در نوجوانان و بالغین مشاهده می شود.

http://s8.picofile.com/file/8319846568/638924014_faranaz_com.jpg

طبق مطالعات kinsey درمتجاوز از 90 درصدپسران بلافاصله پس ازشروع بلوغ فعالیت جنسی شروع می شودودر این موقع اعمال جنسی

هر نوع که می خواهد باشد بمراتب بیشتر از ایام بعدی است بنابراین خودداری یعنی پرهیز از هر نوع رهایی جنسی در عده کمی از مردان

جامعه ما مشاهده می شود.

اگر منظورت از خودداری پرهیز از مقاربت با افراد جنس مخالف باشد در اینجا اثرات احتمالی آن مشکوک است در هیچ یک از مسائل مربوط

به فیزیولوژی و روان شناسی جنسی تا این اندازه اختلاف و تشتت آراء وجود نداشته است سابقا تصور می کردند که حتی خودداری دائم

از هر گونه ارتباطات جنسی بی ضرر می باشد.