بعد از اینکه زن آبستن شد تا چه مدت می تواند روابط جنسی را ادامه داد؟


در بین خیلی از پستانداران به محض اینکه موجود ماده آبستن می شود دیگر به هیچ وجه موجود نر را قبول نکرده و در زمان آبستنی

فعالیت جنسی او از بین می رود در بین خیلی از مردم بدوی هم روابط جنسی هنگام آبستنی و حتی شیر دادن ممنوع می باشد

briffault پیشنهاد می کند که مثل دوره قاعدگی این امتناع مربوط به خود زن است.

http://s9.picofile.com/file/8319651126/4_1_.jpg

زنهای قدیمی جهت ایجاد محدودیت در شوهرانشان در مواقعی که میل جنسی خودشان کم و بیش ساکت بود از موازین بیولوژیکی

تبعیت می کرده اند بعدا این محدودیتها تغییر دیگری پیدا کرد و مربوط به ترس و وحشت موهومی شد در هر صورت اصل آن از هر کجا

می خواهد باشد.

این محدودیتها اهمیت و نیروی خود را در جوامع متمدن از دست داده و روابط جنسی هنگام آبستنی نه مضر شناخته می شود و نه گناه

امروزه همگی معتقدند که اگر آبستنی سیر طبیعی خود را طی کند روابط جنسی را می توان حتی تا آخر 8 یا 6 هفته ای که به زایمان

باقی مانده ادامه داد.