آیا کاربرد وسائل جلوگیری از باروری ضررری هم دارد؟


روشهایی که درمراکز علمی و توسط پزشکان تجویز می گرددکاملا بی ضررمیباشند ما دراین باره مطالعات گسترده ای داشته وهیچگونه

اثر سوئی از کاربرد آنها مشاهده ننموده ایم البته روشهایی وجود دارند که ممکن است مضر باشند مثل داخل کردن بعضی اشیاء در رحم

و یا توسل به جماع منقطع و کاربرد مواد شیمیایی قوی در مورد شستشو و و سائل شیمیایی دیگر.

http://s8.picofile.com/file/8319548968/images.jpg

اینها ممکن است سبب احتقان ویا التهاب موضعی شوند ولی باکاربردروشهایی که به تصویب رسیده اند اینگونه عوارض مشاهده

نمیشوندبعضی ها تصور می کنند که استفاده از وسائل جلوگیری منجر به عقیمی می شود ولی هیچ پایه صحیحی ندارد meaker در

مطالعات خود راجع به عقیمی می گوید هیچ دلیلی موجود نیست که تصور کنیم در اثر کاربرد وسائل جلوگیری که از لحاظ تصویب شده

عقیمی پیش بیاید.

سایر مراجع صلاحیت دار هم همین عقیده را اظهار می دارند در طول مدت کار خود ما هزاران خانم را مشاهده کرده ایم که حتی سالها از

آبستنی جلوگیری کرده اند ولی به محض اینکه تمایل داشتند آبستن بشوند با کنار گذاشتن وسائل جلوگیری به آسانی آبستن شده اند

در خیلی از این موارد ما به مدت زمانی که از کنار گذاشتن وسائل جلوگیری گذشته بود تا آبستنی توجه کردیم و در حین مطالعه 1000

مورد مشاهده نمودیم که اکثرا پس از 6 ماه آبستن شدند.