چه مدت پس از ازدواج باید بچه دار شد؟


نمی توان نظر قطعی ابراز کرد زیرا سن شوهر و زن سلامتی آنها وضع اقتصادی و اجتماعی آنها و همچنین شخصیت آنها را باید در نظر

گرفت روی هم رفته آنهایی که ازدواج می کنند پیشنهاد این است که لااقل تا یک سال پس از ازدواج صبر کنند در اثر ازدواج زن و مردی

که دارای شخصیت و اطوار مختلف هستند در تماس نزدیک روزانه قرار می گیرند و مدتی وقت لازم است.

http://iranbanou.com/wp-content/uploads/2017/02/signs-pregnancy1-eb025.jpg

تا از لحاظ خلق و خو و واکنش خود را با یکدیگر هماهنگ سازند رفاقت و علائق دو جانبه خود را مستحکم گردانند بالاخره محبت و انجذاب

خود را تشدید کنند برای برقراری خانواده و زندگی اجتماعی مدتی زمان لازم دارند از همه مهمتر برای اینکه خودشان را از لحاظ اقتصادی

و روحی جهت والدین شدن آماده سازند.

مدتی زمان لازم دارند مگر در مواردی که اجباری در کار باشد روی هم رفته بهتر است که یک سال و بیشتر از مسائلی که نتیجه آبستنی

و زایمان است راحت باشند بعلاوه حتی در خانمهای طبیعی هم ممکن است آبستنی گاهی باعث کسالتهای مختلف روحی و جسمی

موقت,بهم خوردگی,استفراغ,قابلیت تحریک عصبی و حساسیت های مختلف بشود.