سن قانونی ازدواج در آمریکا چقدر است؟


سن قانونی ازدواج در ایالات مختلف متفاوت می باشد و بعلاوه بستگی دارد به اینکه با رضایت یا بدون رضایت والدین انجام بگیرد در

بعضی از ایالات چنانچه والدین راضی باشند دخترها در سن 12 سالگی و پسرها در سن 14 سالگی ازدواج می کنند در بیشتر ایالات

برای دخترها 16 سالگی و برای پسرها 18 سالگی است.


به شرطی که والدین رضایت داده باشند بدون اجازه والدین سن قانونی باید بیشتر باشد یعنی 18 سالگی برای دخترها و 21 سالگی

برای پسرها و در بعضی از ایالات باید پسر و دختر هر دو 21 سال داشته باشند آمارهای مختلف نشان داده که 80 درصد مردها با زنهایی

که چند سال از خودشان کوچکترند ازدواج می کنند.

10 درصد با خانمهایی که هم سن آنها هستند و 10 درصد هم با آنهایی که از خودشان بزرگترند شانس موفقیت در ازدواج موقعی بیشتر

است که سن مرد چند سال زیادتر از سن زن باشد موقعی که اختلاف سن زیاد است باید قبل از ازدواج دقت و توجه کرد زن و مرد باید

قبل از تصمیم ازدواج از شخصیت خلق و خو علائق و نحوه زندگی یکدیگر آگاه باشند.