بهترین سن ازدواج چه موقعی است؟


بهترین سن ازدواج آن موقعی است که بلوغ روحی و اجتماعی بوجود آمده باشد گر چه ممکن است افراد جوان در سنین 16 و 18 از

لحاظ بیولوژیکی آماده ازدواج باشند ولی از لحاظ روحی و اجتماعی هنوز تا چند سال بعد رشد کافی برای قبول مسئولیت ازدواج و والدین

شدن را ندارند بنابراین به تنهایی سن را ملاک آمادگی برای ازدواج نمی توان دانست.

http://3.bp.blogspot.com/_9Zu9KinXRRI/S_07FpONxdI/AAAAAAAAANI/FKaw_GylbFE/s500/cincin_20kawin.jpg

درجه بلوغ شخص زا لحاظ سطح فکر و رفتار دارای اهمیت بیشتری است وضع اقتصادی را نیز باید در نظر گرفت به طور کلی سن 20

سالگی بهترین موقع برای ازدواج می باشد در حقیقت در نیم قرن اخیر تمایل زیادی به ازدواج کردن در مردم آمریکا مشاهده می شود فی

المثل در سال 1890 سن متوسط ازدواج در زنها 22 و در مردها 26/1 بوده.

در صورتی که در سال 1947 برای خانمها 20/5 و برای مردها 23/7 بوده است کمترین سنی که ازدواج صورت می گیرد در کشورهای

زراعتی است مثل هندوستان و چین در کشورهای صنعتی و شهرنشین هنگام پیشرفت و ترقی سن متوسط ازدواج بالا می رود و بعدا

مجددا پایین می آید.